ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Algemeen

Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van de leverancier of het toelaten dat de leverancier

een dienstverlening te haren behoeven aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als

aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien in de bestelbon

anders is vermeld, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd

overeengekomen.

Met “leverancier” in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld BMx Computers N.V. of een met haar verbonden

onderneming die instaat voor de verkoop en/of dienstverlening.

 

 1. Prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en dan gelden ze voor maximum een maand, behoudens

tegenstrijdige bepalingen.

Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door de

leverancier gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals prijsverhoging door de

fabrikant of toeleverancier.

Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de

nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die

na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering

aan de aangepaste prijzen.

De prijzen zijn gesteld ex works, netto met uitsluiting van BTW, lasten en taksen.

Verpakkingskosten zijn in de prijs begrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende

overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten ten

bedrage van minimaal 10 EUR aangerekend.

Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant. Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale

werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.

 

 1. Levering en betaling

Levering gebeurt ex works. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de

klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door de

leverancier als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. De facturering gebeurt vanaf datum van levering.

De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou

oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van de apparatuur en/of software moet aan de

leverancier binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval. Klachten

met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen of tekortkomingen moeten evenwel onmiddellijk bij levering

gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de transporteur.

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke

aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uiterlijk op het ogenblik van de levering,

tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar oordeel van de leverancier aanleiding geeft, mag de leverancier, ook na

het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door de leverancier gevraagde zekerheid stelt voor de

betaling van de komende leveringen en mag de leverancier de levering(en) opschorten tot na de gevraagde zekerheid.

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art.

1139 B.W.), rente verschuldigd aan een percentage van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een

volledige. Bij nalatigheid in de betaling kan de leverancier, na ingebrekestelling, lopende overeenkomsten annuleren of

opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel

BMx Computers N.V./S.A.

Av. J. De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel

Tel.comm.: +32 (0)2 461.11.87 Tel. techn.: +32 (0)2 461.11.88 Fax: +32 (0)2 461.25.60

E-mail: bmx@bmx.be Web: www.bmx.be

overschrijden van de betalingstermijn. De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde

bedrag, met een minimum van 125 EUR.

 

 1. Productgarantie en onderhoud

4.1. ALGEMEEN:

De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks

t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de hogergenoemden bepaalde duurtijd.

De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is voor uurloon en wisselstukken voor herstelling of vervanging van

defecte onderdelen naar keuze van de leverancier.

Ingeval onderdelen voor verdere assemblage worden geleverd, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op

de markt brengen na de nodige testen, en zal hij de leverancier vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden

ingesteld naar aanleiding van de niet conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te

staan dat deze niet conforme werking zijn oorsprong vindt in de hem door de leverancier geleverde onderdelen.

De door de leverancier geleverde onderdelen en wisselstukken zullen nieuw zijn of minstens gelijkwaardig. De vervangen

onderdelen worden eigendom van de leverancier.

Voor elke herstellingsaanvraag dient door de klant een RMA-formulier met duidelijke defectomschrijving te worden ingevuld.

De klantendienst van de leverancier zal de koper een herstellingsnummer bezorgen hetwelk op de verpakking dient te worden

vermeld bij het terugzenden van de koopwaar. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan

aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer.

De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van de leverancier, tenzij er voor de betrokken

producten standaard een andere garantieformule voorzien is.

4.2. BEPERKINGEN:

Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:

 • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; blikseminslag; defecten

aan de elektrische installatie en bedrading; elektrische overspanning; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen;

ongevallen; vandalisme; gebruik in stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door

de klant van lokaalspecificaties;

 • onrechtmatige oproepen;
 • elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door de leverancier vooraf

schriftelijk gemachtigd. Bovendien draagt de klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit.

 • overmachtsituatie omschreven in punt 7, zoals bv. een ongeval, brand, elektriciteitsdefect, abnormale vochtigheidsgraad of

temperatuur of een ander onvoorzien feit bij de klant.

 • onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
 • schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet

door de leverancier werden geleverd;

 • beschadiging van verf, krassen op het apparaat of onderdelen ervan.
 • elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.
 • de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten,

printkoppen; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen.

 • de eventuele verplaatsing van het materiaal, bv. als gevolg van verhuizingen bij de klant
 • onderhoud m.b.t. de compatibiliteit tussen het geleverde materiaal en alle niet door ons geleverde randapparatuur.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de bij de

leverancier op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in

dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele

verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen,

veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in

aanmerking te komen.

Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 10 EURO per stuk verschuldigd

zijn zo die goederen toch niet defect waren of nooit bij de verkoper werden aangekocht.

In elk geval beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot herstellingen en kan er dus geen enkele schadevergoeding worden

toegekend die direct of indirect het gevolg is van het slecht functioneren van het geleverde materiaal.

De klant verklaart door de leverancier volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening,

gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing,

installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

BMx Computers N.V./S.A.

Av. J. De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel

Tel.comm.: +32 (0)2 461.11.87 Tel. techn.: +32 (0)2 461.11.88 Fax: +32 (0)2 461.25.60

E-mail: bmx@bmx.be Web: www.bmx.be

De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten

te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan de

leverancier onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product.

Leverancier wijst er de klant op dat, bij het gebruik van dial-upverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de

connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is. In geen geval kan de leverancier

verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten.

Bij installaties of prestaties door de leverancier i.v.m. internet, kan de leverancier in geen geval verantwoordelijk gesteld worden

voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van

gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering,

kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van de leverancier weer.

4.3. BMx ONDERHOUDSCONTRACT:

Voor de producten waarvoor die mogelijkheid voorzien is in de prijslijst of offerte, kan de klant bij aankoop van die producten

een uitbreiding van garantievoorwaarden en services bekomen aan de voorwaarden vermeld in prijslijst of offerte van de

leverancier, bv. on-site binnen bepaalde interventietermijn.

 

 1. Dienstverleningsgarantie

De leverancier zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De

beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst

uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet aangeduide

producten. Hetzelfde geldt met betrekking tot onderdelenbeschikbaarheid, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de

wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken

waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, de leverancier door die weigering ontheven is van elke verdere

dienstverleningsverbintenis met betrekking tot dat product. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts

gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook

eventuele intresten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. De leverancier kan beroep doen op het

eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de eventuele kosten dienaangaande

dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze

zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de

leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van

de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in

eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van

onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd leverancier’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

 

 1. Risico’s – Overmacht

De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering. De klant verzekert de risico’s

op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval, onderbreking of vertraging van de

leveringen van de fabrikant/ toeleverancier.

Bij overmacht kan onze firma in geen geval verantwoordelijke gesteld worden voor het niet nakomen of laattijdig uitvoeren van

haar verplichtingen

 

 1. Contractbreuk

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of

diensten in ontvangst te nemen, heeft de leverancier het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De

schade door de leverancier geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte

ervan, met dien verstande dat de leverancier door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer

bedraagt. De leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een uitstel (surséance)

van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die de leverancier kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

BMx Computers N.V./S.A.

Av. J. De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel

Tel.comm.: +32 (0)2 461.11.87 Tel. techn.: +32 (0)2 461.11.88 Fax: +32 (0)2 461.25.60

E-mail: bmx@bmx.be Web: www.bmx.be

 • De leverancier zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te

herstellen, echter tot maximum het laagste van volgende bedragen nl. hetzij het bedrag door de klant verschuldigd voor de

betrokken levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 50 000 EUR, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op

contractuele dan op buitencontractuele grondslag.

 • Wordt uitgesloten

– de vergoeding door de leverancier voor alle andere directe schade en voor de indirecte schade; financiële en

commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte

winst; kapitaal; cliënteel; e.d.

– de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.

– de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of

aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant

gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst.

– Geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

 

 1. Reconstructie van gegevens en programma’s

Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde

bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op

zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te

beschikken.

Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt tot het installeren van antivirusprogramma’s indien de

klant dit uitdrukkelijk bij de leverancier bestelt. De leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het

systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

 

 1. Import en export

De klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de klant de leverancier van

iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- en exportregelingen in geval de klant zelf in- of

uitvoert. De klant verbindt zich ertoe de leverancier te vrijwaren in geschillen betreffende het niet nakomen door de klant van

toepasselijke import- en exportregelingen. De klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de leverancier, wordt in geval van export

en/of import door de klant geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

 

 1. Algemeenheden

Het nalaten door de leverancier van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal

geen afbreuk doen aan enig ander recht van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst. De overeenkomst bindt de

partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden. De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair

gehouden tot de door hun vennootschap aan de leverancier verschuldigde betalingen. Zij verklaren te kopen enkel met het oog

op een professioneel gebruik van de afgenomen producten en diensten. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het

partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Dit verbod

sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit.

 

 1. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot

de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de

leverancier. De leverancier beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Geen enkele

vordering kan worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan één (1) jaar na het voorval dat aanleiding

gaf tot die vordering.

Vorderingen tot betaling van vervallen facturen kunnen evenwel worden ingesteld tot drie (3) jaar na de vervaldag.

Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het

arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier gevestigd is, en dit zowel voor nationale als voor

internationale transacties.